Om projektet

Vad är det frågan om?

I projektet Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland gestaltas relationerna mellan språk, litteratur och kultur på nya sätt. Det treåriga projektet (2014–2016) finansieras av Konestiftelsen. Inom forskningsprojektet granskas samtida författare som rör sig mellan och använder sig av flera språk samt de olika sätt varpå författarna använder och representerar flera språk i litteraturen. Samtidigt studeras de spänningar som råder mellan flerspråkiga uttryck och en litteraturinsitution som upprätthåller ett enspråkighetsideal.

Språklekar och språkpolitik

Forskningsgruppen, i vilken både konstnärer och forskare ingår, producerar ny kunskap om flerspråkighet och dess estetiska, etiska och politiska inverkan på såväl litteraturens som den tecknade seriens fält.  De centrala forskningsfrågorna är:

Vilka omständigheter påverkar författares val att använda flera språk i sin verksamhet och i sina texter?

Hurdana språkliga variationer, kombinationer och tematiska trådar ingår i de litterära verken och vilka möjligheter till språkliga lekar erbjuder seriemediets bildbaserade berättande?

Hur syns de normer som reglerat och fortfarande reglerar flerspråkigheten i dels de skönlitterära texterna, dels litteraturkritiken och -forskningen?

I hurdana situationer framträder flerspråkigheten som en positiv eller rentav trendig aspekt hos litteraturen?

I projektet söker forskare och konstnärer i samarbete nya, kanske till om med överraskande sätt att betrakta flerspråkighet i litteraturen. Projektgruppens medlemmar har olika sätt att närma sig frågorna om konst och flerspråkighet då deras praktiker, vetande och språkliga bakgrund varierar. Gruppen är flerspråkig i flera avseenden: utöver att språken finska, svenska och ryska är representerade i gruppen, är olika varianter av tvåspråkighet en regel.

Tal, texter och bilder i materialet

Tidsmässigt fokuserar forskningsprojektet på en period från 1980-talet till 2010-talet. Forskningsmaterialet består av skönlitteratur, tecknade serier och facklitteratur och av intervjuer, litteraturkritik och and medietexter. En viktig del av projektets verksamhet utgörs av arbetet i grupp tillsammans med inbjudna gäster. Detta erbjuder också forskningen material, då samarbetet mellan forskare och konstnärer ger möjlighet att reflektera över mötet mellan olika språkliga praktiker.

Resultaten av forskningen

  • främjar en ny språklig medvetenhet och ger redskap för att förbättra den kulturella läskunnigheten
  • påverkar det litterära fältets praktiker
  • stöder den kulturella diversiteten och invandrares möjligheter att beträda litteraturens fält i Finland
  • påverkar modersmålsundervisningens innehåll och tillvägagångssätt
  • diversifierar grunderna för kanonbildning i den finländska litteraturen