Julia Tidigs

”Flerspråkighet som underlighet och underverk”, Ny Tid 23/2014

Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa, diss., Åbo: Åbo Akademis förlag 2014 (https://www.doria.fi/handle/10024/95611)

 ”Multilingualism, Modernism and (De)territorialization in the works of Elmer Diktonius”, Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries Vol. I: 1900–1925, Hubert van der Berg et al. (eds), Amsterdam & New York: Rodopi 2012, s. 573–586

 ”Flerspråkiga (kon)textualiteter. Deleuze, Guattari och Finlands svenska litteratur?”, Bloch, butch, Bertel. Kontextuella litteraturstudier, red. Michel Ekman & Kristina Malmio, Helsingfors & Åbo: Avd. för nordisk litteratur, NORDICA & Åbo Akademis förlag 2009, s. 51–67

 ”Here I am at home – here I am in a foreign land. Multilingualism, Modernism and (De)territorialization in the works of the Finland-Swedish writer Elmer Diktonius”, Europa! Europa? The Avant-Garde, Modernism and the Fate of a Continent, red. Sascha Bru, Jan Baetens, Benedikt Hjartarson, Peter Nicholls, Tania Ørum & Hubert van der Berg, Berlin & New York: Walter de Gruyter 2009, s. 359–372

 ”Här är jag hemma – här är jag i främmande land. Språkblandning som ett avantgardistiskt och (de)territorialiserande drag i Elmer Diktonius prosa”, Synteesi. Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti 2009/2, s. 74–79

”Flerspråkighet som tema och litterärt grepp i Jac. Ahrenbergs Viborgsskildringar: genus, kommunikation och nationalitet”, Perspektiv på svenska språket och litteraturen, red. Piotr Bukowski, Grazyna Pietrzak-Porwisz & Iwona Kowal, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 61–67

 ”Viborgska anor. Jac. Ahrenberg i kritik och praktik”, Medvandrare. Festskrift till Roger Holmström 13.11.2008, red. Michel Ekman, Julia Tidigs & Clas Zilliacus, Åbo: Åbo Akademis förlag 2008, s. 93–103

”Upplösta språkgränser? Flerspråkighet i Elmer Diktonius Janne Kubik”, Gränser i nordisk litteratur/Borders in Nordic Literature. IASS XVII 2006 II, utg. Clas Zilliacus, red. Heidi Grönstrand & Ulrika Gustafsson, Åbo: Åbo Akademis förlag 2008, s. 685–692

[Med Trygve Söderling] ”Automobilbegravning. Radiomusik. Telefontelegram. Några finlandssvenska modernismspråk”, Norrøna. Zeitschrift für Kultur, Geschichte und Politik der nordischen Länder nr. 39, 2007, s. 14–20

”En äkta rysk barina. Flerspråkighet och makt i Jac. Ahrenbergs Familjen Haapakoski”, Finsk Tidskrift 2006/1, s. 20–32
En allvarsam olägenhet till följd af språket. Kodväxling och språklig rollfördelning i Jac. Ahrenbergs Familjen på Haapakoski, Meddelande nr 29 från litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, Åbo: Åbo Akademis förlag 2003

 “Flerspråkighet och litteratur - igår, idag och i morgon”, ledare, lysmasken. net, http://www.kiiltomato.net/flersprakighet-och-litteratur-%E2%80%93-igar-i-dag-och-i-morgon/ (även i finsk version, “Monikielisyys ja kirjallisuus - eilen, tänään, ja huomenna”, http://www.kiiltomato.net/monikielisyys-ja-kirjallisuus-%E2%80%93-eilen-tanaan-ja-huomenna)

 ”Babels storhet och förbistring. Jac. Ahrenberg, flerspråkigheten och modersmålet”, Både och, sekä että. Om flerspråkighet. Monikielisyydestä, red. Heidi Grönstrand & Kristina Malmio, Helsingfors: Schildts 2011, s. 35–59

 ”Flerspråkig litteratur: problem eller möjlighet?”, Ikaros. Tidskrift om människan och vetenskapen 2007/2, s. 4